Sunday, 18 May 2014

BELAJAR KONSEP LOGIKA - MUTAHHARI

BELAJAR KONSEP LOGIKA
Jodol asal : Asynai’I ba ‘Ulum-e Islami


Oleh : Murtadha Muthohhari
Penterjemah : Ibrahim Husein al-Habsyi
Terbitan : Rausyanfikr Institute, Yogyakarta
Tarikh : Mei 2013 (Cetakan kedua)
Tebal : 150

Didakwa bahawa pencetus serta penyusun ilmu mantik adalah Aristotle dari yunani. Mantik ala Aristotle yang paling besar dibukukan dalam kalangan orang islam adalah mantik al-Syifa karya Ibn Sina.

Teks karya Aristotle dalam bahasa yunani diterjemah ke bahasa arab oleh Hunain bin Ishaq. Dalam banyak penilitian, mendakwa bahwa terjemahan hunain itu adalah terjemahan yang paling teliti. (1)
Mantiq Aristotle dikenali sebagai mantiq suri. (5)

Pada mutahhari, mantik bermaksud aturan berfikir benar. (2) Dengan maksud, ia menjaga fikiran dari kesalahan dalam berfikir.

Menurut mutahhari, fikir akan menghubungkan beberapa hal yang diketahui (maklum) untuk hasilkan maklum yang baru dengan cara mengubah hal yang tak diketahui (majhul) menjadi maklum. (3)

Bukan semua maklumat dapat menberi kesimpulan, tetapi maklumat yang dapat memberikan kesimpulan yang benar jika mengikut aturan berfikir (mantik). (3-4)

#mantiqmutahhari

Dalam ulasan mutahhari, mantik ini perlu kepada dua; bentuk dan materi (premis).
Kalau salah satunya salah, maka kesimpulannya juga salah.

Contoh salah materi;

*Socrates adalah manusia,
*Setiap manusia bertindak zalim.
** Socrates bertindak zalim.
Contoh salah bentuk;
*Socrates adalah manusia, 
*Socrates seorang ilmuan.
** manusia adalah ilmuan. (5)

#Mantiqmutahhari

Dalam mantik, mesti ada berjumpa dengan dua perkara;
1.    Tasawwur
2.    Tasdiq

Menurut mutahhari, dua perkara ini, yang mula2 sekali tawarkan adalah al-Farabi (Abu Nasr Muhammad bin Tarkhan al-Farabi). (18)

Menurut ulasan mutahhari, susunan hal ini adalah seperti berikut;
Idrak – ke -  tasawwur – ke- tasdiq. (15)

Kupasan mutahhari, titik tolak idrak adalah jahil. Saat indera menanggapi sesuatu perkara, ia akan membawa kepada tasawwur dalam akal.

Tasawwur itu, perlu diberikan hukum. Diberikan hukum itu dinamakan sebagai tasdiq.

Contoh : ketika manusia menanggapi hawa yang panas, tergambar (tasawwur) dalam pemikiran manusia tentang hawa dan panas. Lalu, ada proses penelitian sehingga kita tahu keadaan yang sebenar terhadap apa yang kita tasawwur itu. Ia dinamakan sebagai tasdiq. (17)

Pada sisi tasawwur dan tasdiq itu pula, ia terbahagi kepada dua;
1.    Badihi - terhasil tanpa fikir dan nazr
2.    Iktisabi - terhasil dengan fikir dan nazr.

- dalam komentar mutahhari, badihi adalah dimaklumi dengan sendirinya, sedangkan iktisabi adalah yang maklum melalui perantara hal atau hal2 lain.
- badihi, menjadi maklum tanpa memerlukan pemikiran, sedangkan iktisabi, menjadi faham dengan keperluan berfikir. (18)

Dengan maksud, ia akan jadi begini;
1.    Tasawwur badihi - tasawwur iktisabi
2.    Tasdiq badihi - tasdiq iktisabi

Contoh :
1-    hawa panas (tasawwur badihi) - pastu mengkaji dan meneliti hawa panas (tasdiq badihi) 
2-    jin dan malaikat ( tasawwur iktisabi) - pastu meneliti dan mengkaji tentang jin dan malaikat (tasdiq iktisabi) (18-19)

Menurut mutahhari, apabila perbincangan mantik, perkara besar perlu dibincangkan adalah;
1.    Kulli
2.    Juzie

Dalam kupasan mutahhari lagi, apabila disebut kulli dan juzie, perkara yang perlu diperhatikan adalah pada tajuk yang dikenali sebagai nisab al-Arba'ah. Iaitu;

1. Tabayun
Iaitu, antara dua kulli (atau lebih) didapati dalamnya ada juzie masing-masing. Namun, dalam juzie dalam kulli pertama tidak sama dengan juzie pada kulli yang kedua. (25)

Contoh : haiwan adalah kullinya. Dalam haiwan itu, ada dua juzie, iaitu manusia dan binatang. Setiap juzie (manusia dan binatang) berbeda antara satu dengan yang lain. (26)

2- tasawi
Antara dua kulli, punyai juzie yang sama kedua-duanya. (25)

Contoh : haiwan adalah kullinya. Dalam haiwan itu, ada dua juzie, iaitu manusia dan makhluk boleh berfikir. Antara manusia dengan makhluk boleh berfikir, kedua-dunya adalah sama. (26)

3- al-am wa al-Khas mutlaq
Antara dua kulli, salah satu kulli boleh diletakan di bawah kulli satu lagi (menjadi juzie). (25)
Contoh : haiwan dan manusia. Haiwan adalah kulli, dalam maksud di bawahnya ada juzie-juzienya tersendiri (binatang, tumbuh - tumbuhan dll). Begitujuga manusia, kerana juzie bagi manusia adalah ahmad, zaid, Abdullah dll. Namun, manusia itu sendiri merupakan juzie bagi haiwan. (26)

4- al-Am wa al-Khas min Wajhin
Dua kulli, yang kedua-duanya boleh diterap di bawah masing-masing. Juzie dalam kulli pertama boleh diterapkan pada kandungan kulli kedua, dan juzie pada kulli kedua boleh diterapkan dibawah kulli pertama. (25)

Contoh : manusia dan putih. Manusia itu adalah kulli, sedangkan juzie di bawahnya adalah ahmad, abdullah, zaid dll. Begitujuga putih, ia adalah kulli yang juzie di bawahnya adalah manusia, lembu, kambing dll. (25)

Ada manusia yang putih, sepertimana ada kambing dan lembu yang putih. Tetapi, putih itu, tidak semestinya khusus pada manusia, disebabkan ada manusia yang hitam, sawo matang dll. (26)

#Mantiqmutahhari

Menurut mutahhari, Segi-segi yang berlaku dalam qadiyyah adalah seperti berikut;

1.    Tanaqudh
2.    Tadhad
3.    Dukhul taht tadhad
4.    Tadakhul. (57)

TANAQUDH
kalau salah satu benar, sudah pasti satu lagi adalah salah.
*Mustahil dua-dua salah, dan mustahil kedua-dua benar. (58)

TADHAD
Salah satunya salah, dan salah satunya tidak semestinya benar, tetapi memungkinkan benar.
Namun, kedua-duanya mungkin salah, tetapi mustahil kedua-duanya benar.

DUKHUL TAHT TADHAD
Salah satunya benar, dan satu lagi tidak semestinya salah.
Namun, kedua-duanya mungkin benar, tetapi mustahil kedua-duanya salah. (60)

TADAKHUL
Juzie berada dalam kulli. Jika kulli benar, maka juzie mesti benar. Namun, jika juzie salah, tidak semestinya kulli juga salah (mungkin juga benar). (61)

#mantiqmutahhari

AKS

aks terbahagi kepada dua;
1.    Mustawi
2.    Naqidh (69)

MUSTAWI

Pembalikan antara maudhuk dengan mahmul.

contoh:
*Manusia itu haiwan,
*Haiwan itu manusia.

NAQIDH

Naqidh ada dua maksud:
1.    Maudhuk dan mahmul, masing saling menggantikan.

contoh :
*Manusia adalah haiwan, (+ / +)
*yang bukan haiwan adalah bukan manusia. (- / -)

2.    Mahmul ganti posisi maudhuk - maudhuk ganti posisi mahmul.

Contoh :
*Manusia adalah haiwan (+ / +)
*Tidaklah yang bukan haiwan itu manusia ( - / +) (69)

#Mantiqmutahhari

Menurut kupasan mutahhari, hujjah itu ada tiga jenis;

1.    Dari juzie kepada juzie. (Di kalangan ahli mantiq, ia dikenal sebagai tamsil (analogi), tetapi dikenali di kalangan ahli usul al-Fiqh sebagai qiyas)
2.    Dari juzie kepada kulli (istiqra)
3.    Dari kulli kepada juzie (Qiyas) (74 - 75)

#mantiqmutahhari

Menurut mutahhari, qiyas adalah pekerjaan berfikir atau gerakan berfikir yang bertitik dari maklum menuju kepada majhul, lalu mengubah perkara majhul itu kepada maklum. (89)

Menurut mutahhari, mantik itu dilihat oleh ahlinya dengan dua sudut; 

1. Dari segi kebenaran
2.Dari segi keuntungan dan kegunaan. 

Dalam keadaan begitu, tidak dinafikan cukup banyak yang menolak tanggapan bahawa mantik itu boleh mencapai kepada kebenaran dan keuntungan. 

Antara tokoh di kalangan sarjana muslim yang menolak; Ibn Taimiyyah (al-Rad 'ala al-Mantiqi); Al-Sayuti (Shaun al-Mantiqi wa al-Kalam 'an mantiqi wa al-Kalam); amin astarabadi - seorang syiah akhbari (al-Fawaid al-Madaiyah). (91)

Di kalangan eropah pula, Francis bacon, Rene Descartes, John Stuart Mill dan Bertrand Russel. (92)

#mantiqmutahhari

Dalam huraian Mutahhari, berfikir itu perlu kepada perkara berikut;
1.    Pemikiran menerima gambaran dari luar. Ia sepeti kamera yang memantulkan gambar-gambar pada permukaan filem. Sifat pemikiran ketika itu adalah reaksi dan menerima. (93)
2.    Kemudian : mengumpulkan serangkai gambaran dari jalur pancaindera. Kerja pemikiran ketika ini adalah recall dan mengingati balik apa yang pernah digambarkan dahulu.

Proses memanggil itu tidak semestinya dengan aturan, malahan kadangkala Ia datang dalam keadaan yang terabur.

Faktor psikologi, muzik dan sebagainya amat berguna dalam proses mengingat kembali tersebut. (94)

3.    Tajziah (penghuraian) dan Tarkib (penyusunan). Iaitu, menghuraikan setiap satu gambaran yang terpamer, kemudian menyusun balik semua perkara tersebut. (94)

Cara penghuraian itu pula, ia terjadi dengan dua cara; (1) menghuraikan satu gambaran menjadi beberapa gambaran. (2) menghuraikan satu gambaran menjadi beberapa erti.

Contoh: (dari satu gambaran menjadi banyak gambaran) adalah huraian satu badan punyai serangkai anggota. Fikiran ketika menghuraikan itu terkadang menggabungkannya dengan serangkai perkara.

Contoh : (dari satu gambaran menjadi berbagai erti) melihat gambaran itu dengan garis kuantiti berdimensi tunggal yang bersambungan dengan perkara yang lain.

kadangkala fikiran merangkumkan semua gambaran yang banyak menjadi satu, seperti tergambar dalam pemikiran seekor kuda yang berkepala manusia. (95)

4.    Tajrid (abstrak) dan takmim (general), iaitu abstrakkan (tajrid) semua gambaran - gambaran yang ada dalam pemikirannya, iaitu membuat elemen yang tidak penting dan bentukkan (takmim) sebuah gambaran kulli dari sejumlah gambaran juzie yang didapatinya. (95)

Contoh : pancaindera menanggapi gambaran husin, ahmad, zaid dll, lalu diabstrakkan dan di generalkan dengan satu gambaran, iaitu manusia. (96)

5.    Tafakkur dan berhujjah. Iaitu hubungkan serangkaian perkara maklum untuk menemukan sesuatu yang majhul. Dalam bahasa yang lain, Tafakkur adalah proses mengahwinkan dan kembangkan antara pemikiran.

Tafakkur seperti tarkib, iaitu tarkib yang subur dan menghasilkan. (96)

#mantiqmutahhari

Kupas mutahhari, perbedaan antara empiris dengan rasionalis adalah;

Empiris - berhubungan langsung dengan alam luar melalui pancaindera adalah cara tunggal menambah maklum. Satu - satunya cara itu adalah dengan eksperimen. (96)

Rasionalis - eksperimen bukan satu2nya cara menambah maklum, tetapi ia salah satu sahaja. Dengan maksud, ada cara lain lagi untuk mencapai maklum itu, antaranya menghubungkan serangkaian maklum dalam rangka hasilkan maklumat lain. Ia samada dinamakan sebagai had, qiyas atau burhan. (97)

#mantiqmutahhari

Menurut mutahhari, tujuan qias ada beberapa tujuan, iaitu;
1.    BURHAN (yakini)

Ia terdiri dari;

pertama : mahsusat (pengamatan inderawi) - matahari adalah benda yang menyinari. 

kedua : Mujarrabat (eksperimen) – 

ketiga : badihiyat (secara pasti) - 1 + 1 = 2 (129)

(P) 

Keempat : mutawatirat - di tengah masjid haram, ada kaabah. 

Kelima : musyahadah (lihat) - bulan itu bentuknya bulat.

keenam : wujdaniyyah - lapar sebab tak makan.

2. JADAL 

Contoh : debat antara imam ridha (imam syiah) dengan seorang ilmuan kristian tentang Nabi Isa itu tuhan atau makhluk.

imam ridha : "Nabi Isa itu sepatutnya baik kecuali satu perkara sahaja, iaitu beliau tidak sukai ibadat"

Ilmuan kristian : "sangat menghairankan engkau mengatakan hal semacam itu, baginda orang yang paling kuat melakukan ibadat di kalangan masyarakat"

Imam ridha : "isa beribadat pada siapa? Bukankah ibadat merupakan dalil bagi kehambaan? Bukankah beribadat merupakan dalil bahawa isa bukan Tuhan?". (130)

3. KHITABAH 

Memaksa lawan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu pekerjaan. 

Contoh : pembohong itu hina di mata masyarakat - penakut itu tidak berjaya. 

4. SYIIR

Terdapat elemen emosi dalam imaginasi (tasawwurat). Tasawwurat membangkitkan emosi. (131)

5. MUGHALATAH/SAFSATHAH

Ia terbahagi kepada dua:
1.    Lafzi
2.    Maknawi

contoh : 
* nasib budi malang
* malang itu kota madya
** nasib budi adalah kota madya. (132)No comments:

Post a Comment